Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci Informacje

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów podtrzymującą do 3 maja 2021 r. określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego przedłuża do 3 maja 2021 r. decyzję o ograniczeniu do minimum prowadzenia zajęć odbywających się na terenie uczelni. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia planów zajęć publikowanych na stronie internetowej AM w Szczecinie, które zawierają bieżącą informacje na temat redukcji zajęć w uczelni.

Barbara Kwiecińska

Koordynator kierunku nawigacja

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 oraz zaleceniami Ministra Zdrowia w całej Polsce obowiązywać będą rozszerzone zasady bezpieczeństwa. W terminie od 20.03.2021 r. do 09.04.2021 r. na polecenie Rektora AM w Szczecinie ogranicza się do minimum prowadzenie zajęć odbywających się na terenie uczelni. Decyzję o formie prowadzenia zajęć podejmuje Dziekan danego wydziału w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia planów zajęć publikowanych na stronie internetowej AM w Szczecinie, które zawierają bieżącą informacje na temat redukcji zajęć w uczelni.

Szanowni studenci

W najbliższy czwartek 11.03.2021 r. o godzinie 10:00 na platformie MS TEAMS odbędzie się spotkanie z ekspertami z Działu HR Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Celem spotkania jest przedstawienie studentom pracodawcy, jakim jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, możliwości praktyk, staży i pracy, a przede wszystkim, celem spotkania jest zdradzenie tajników, jak napisać dobre CV, takie, które zainteresuje rekrutera i spowoduje, że to właśnie konkretnego kandydata pracodawcy zaproszą na rozmowę. Ponadto w trakcie spotkania zostanie poruszony temat, co zrobić, żeby najkorzystniej wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

Serdecznie proszę o przekazanie tych informacji. Na spotkanie obowiązują zapisy : spotkanie: https://bit.ly/3bk0DAt (lub kod QR).

31.01.2021 r. (niedziela) w godz. 12:00-18:00 będzie możliwość zakwaterowania się w SDM Korab w pokojach studenckich. Przy zakwaterowaniu niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego i dwóch zdjęć w formacie wymaganym do dokumentów państwowych.

Dzień dobry,

Szanowni Państwo proszę o zapoznanie się z planem zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 dla kierunku NAWIGACJA - studia stacjonarne.
Wszystkie terminy egzaminów i egzaminów poprawkowych zostały ustalone z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmiot, których proszę o dokładne wyjaśnienie studentom zakresu, zasad i warunków przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym (on-line).

W przypadku, gdy studenci nie uzyskają zaliczenia z danego przedmiotu w semestrze i zgodnie z regulaminem będzie konieczne przeprowadzenie zaliczenia poprawkowego w sesji egzaminacyjnej - termin takiego zaliczenia musi być uzgodniony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego (pp. Katarzyna Czerwony - w. 354, Monika Kosińska w. 510 lub drogą mailową).
Po ustaleniu w DWN terminu zaliczenia poprawkowego - nauczyciel przekazuje tę informację do wiadomości studentów. Szczegóły w pliku.

Koordynator kierunku nawigacja

Barbara Kwiecińska

Studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nawigacyjnym informuję, iż po zimowych feriach świątecznych planowane jest od 7 stycznia 2021 roku kontynuowanie zajęć dydaktycznych w formie hybrydowej tj. zajęć z wykorzystaniem nauczania zdalnego oraz wskazanych przez Dziekana zajęć laboratoryjnych i symulatorowych na terenie Uczelni.

Wszystkich studentów proszę o dokładne zapoznanie się ze zmianami, ponieważ były wprowadzane korekty i przesunięcia w rozkładach tygodniowych zajęć poszczególnych kierunków i grup.

Dział Planowania opublikował zmienione plany zajęć na stronie internetowej uczelni z uwagą – Plan obowiązuje od 07.01.2021 - (https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/plany-zajec/studia-stacjonarne/wydzial-nawigacyjny/)

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego – kierunek Nawigacja dotycząca sposobu realizacji zjazdu.

W związku ze stanem epidemii Covid-19 organizacja zjazdu 10 tygodniowego dla studentów niestacjonarnych kierunku Nawigacja przebiegać będzie następująco:

 1. Od dnia 11.01.2021 do dnia 31.01.2021 zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platform Modle oraz ms Teams).
 2. Od dnia 01.02.2021 do dnia 28.02.2021 planowane są zajęcia w AM w Szczecinie z możliwością przedłużenia tego okresu w zależności od postępu realizacji zajęć praktycznych.
 3. Do dnia 20.03.2021 tj. dnia zakończenia zjazdu zajęcia zostaną ponownie zrealizowane w formie zdalnej.

Informacje na temat logowania do platform kształcenia na odległość można znaleźć na stronie www.am.szczecin.pl w zakładce studenci/zasady logowania do systemów IT. https://www.am.szczecin.pl/pl/jednostki/uczelniane-centrum-informatyczne/zasady-logowania-do-systemow-informatycznych-dostpnych-w-ams/

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego

dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS

Wszyscy studenci, którzy uzyskali decyzję o Prawie powtarzania przedmiotu są zobowiązani do:

1/ uczestniczenia w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, jeżeli są one wyznaczone;

2/ dotrzymania wyznaczonego w decyzji Dziekana terminu rozliczenia;

3/ zgłoszenia się do wyznaczonych nauczycieli, którzy określą warunki i sposób rozliczenia przedmiotu.

Szczegóły w pliku.

Szanowni Studenci i Pracownicy WN,

Na podstawie zarządzeń nr 70/2020, 85/2020, 116/2020 Rektora AMS w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia zarządzam w okresie od 30.11.2020 r. do 06.01.2021 r. kontynuację prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nawigacyjnego wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego

dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS

Szanowni Studenci,

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dla studentów WN, Pracownicy techniczni i administracyjni WN

Na podstawie zarządzeń nr 70/2020 i 85/2020 Rektora AMS w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia zarządzam w okresie od 27.10.2020 r. do 08.11.2020 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nawigacyjnego wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zwracam uwagę, iż w przypadku objęcia któregokolwiek z Państwa kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych w związku z epidemią COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23.10.2020 r., poz. 1871, informację potwierdzającą ten fakt należy uzyskać z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Zdrowia i poinformować o czasie
trwania kwarantanny lub izolacji domowej dziekanat oraz w przypadku pracowników Dział Kadr. Szczegóły w pliku. Prosimy o zapoznanie się z treścią.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego

Szanowni Studenci,

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dla studentów WN, Pracownicy techniczni i administracyjni WN

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zgodnie z zarządzeniem nr 70/2020 Rektora AMS z dnia 01.10.2020 r. z późniejszymi zmianami zobowiązuję Studentów i Pracowników WN do stosowania poniższej instrukcji w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020-2021. Szczegóły w pliku. Prosimy o zapoznanie się z treścią.

Mundurowanie dla studentów II roku będzie odbywało się w dniach:

 • 13.10.2020r. w godzinach 9:00 - 12:00
 • 16.10.2020r. w godzinach 9:00 - 12:00
 • 19.10.2020r. w godzinach 9:00 - 12:00
 • 21.10.2020r. w godzinach 9:00 - 12:00
 • 23.10.2020r. w godzinach 9;00 - 12:00

Przedstawiamy szczegółową procedurę BHP dotyczącą obostrzeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z
przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 obowiązująca na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie.

Pomiar temperatury przy wejściu na teren wszystkich budynków uczelni, potrzeba dezynfekcji rąk, zachowania dystansu we wszystkich przestrzeniach Akademii Morskiej w Szczecinie, ograniczenie możliwości gromadzenia się podczas przemieszczania się między salami wykładowymi.

Rozpoczynamy wyjątkowy rok akademicki, zachowując zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prosimy o zapoznanie się z załączoną OBOWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ BHP.

  Mundurowanie harmonogram:
 1. Kandydaci na I rok studiów (kierunek: Nawigacja i Żegluga Śródlądowa) miejscowi i z najbliższych okolic mogą się mundurować od 21.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
 2. Zamiejscowi kandydaci na I rok studiów (kierunek: Nawigacja i Żegluga Śródlądowa) mogą mundurować się w dniach:
 • 28.09.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • od 01.10.2020 r. do 02.10.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • od 06.10.2020 r. do 09.10.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • od 14.10.2020 r. do 15.10.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dni Adaptacyjne organizowane dla studentów pierwszego roku mają na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie spotkań przedstawiona będzie między innymi: działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym
elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie regulaminów między innymi: Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zasad wnoszenia opłat oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia.

28.09.2020 PONIEDZIAŁEK

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

NAWIGACJA A01 - sala nr 19 ul. Wały Chrobrego

09:00 - 09:30 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.

09:30 - 09:45 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.

09:45 - 10:00 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta. 10:00 - 10:30 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.

10:30 - 10:45 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.

NAWIGACJA A02 + ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA - aula prof. Łaskiego ul. Wały Chrobrego

09:30 - 10:00 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.

10:00 - 10:15 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.

10:15 - 10:30 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta.

10:30 - 11:00 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.

11:00 - 11:15 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.

GEODEZJA; KARTOGRAFIA + OCEANOTECHNIKA - aula prof. Łaskiego ul. Waty Chrobrego

12:00 - 12:30 - spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.

12:30 - 12:45 - spotkanie z przedstawicielami AZS, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Przychodni Portowej.

12:45 - 13:00 - spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich.

13:00 - 13:15 - sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Personalizacji Danych Studenta.

13:15 - 13:45 - zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego oraz spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowego „Liga Morska i Rzeczna”.

W dniach 21-30.09.2020 istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania w Studenckim Domu Marynarza zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program dni adaptacyjnych może ulec zmianie i będzie aktualizowany na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Szczegóły w pliku.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego na terenie Uczelni i zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 informuje się o organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, w szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych:

1. zajęcia dydaktyczne dla studentów I semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą prowadzone w formie mieszanej (hybrydowej), z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z Procedurą BHP dotyczącą obostrzeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 w trakcie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach i egzaminach dyplomowych (z dnia 03.06.2020 r.). Zajęcia wykładowe będą prowadzone w formie online, ćwiczenia i laboratoria w bezpośrednim kontakcie. Decyzję o formie prowadzenia projektów podejmuje dziekan w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia;

2. zajęcia dydaktyczne dla pozostałych studentów oraz doktorantów prowadzone będą w formie mieszanej (hybrydowej):

- laboratoria, symulatory, niektóre projekty oraz ćwiczenia terenowe (wymagające korzystania z aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej) będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie, z zachowaniem reżimu sanitarnego,

- wszystkie zajęcia audytoryjne, ćwiczeniowe oraz niektóre laboratoria i projekty będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle, zgodnie z zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w AM (zarządzenia nr 21/2020 Rektora AM z dnia 09.04.2020 r . z późn. zm.). Decyzję o formie prowadzenia projektów podejmuje dziekan w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia;

3. Zajęcia dydaktyczne należy realizować zgodnie z planem studiów. Zajęcia będą rozplanowane w taki sposób, aby studenci bezkolizyjnie uczestniczyli zarówno w zajęcia prowadzonych w formie online jak i bezpośrednim kontakcie.

Szczegóły w pliku.

Procedura BHP dotycząca obostrzeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trakcie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach i egzaminach dyplomowych. Szczegóły w pliku.

Wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania, a w szczególności przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunkach Nawigacja, Transport, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Oceanotechnika w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2. Szczegóły w pliku.

Z powodu zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym, trwającego od 12 marca 2020 r., w celu przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustala się tryb przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Szczegóły w pliku.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę