Wydział - Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Wydział

Wydział Nawigacyjny kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 kierunkach kształcenia:

- Nawigacja
- Geodezja i Kartografia
- Oceanotechnika
- Żegluga Śródlądowa
- Geoinformatyka


Kształcenie na kierunku Nawigacja odbywa się dwustopniowo:

- czteroletnie (8 semestrów) studia inżynierskie,
- półtoraroczne (3 semestry) uzupełniające studia magisterskie.

Kierunek Nawigacja obejmuje na studiach inżynierskich 10 specjalności:

- transport morski (TM),
- połowy morskie (PM),
- inżynieria ruchu morskiego (IRM),
- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON),
- ratownictwo (RAT),
- morskie systemy informatyczne (MSI),
- eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF),
- transport morski i śródlądowy (TMiŚ),
- górnictwo morskie (GM),
- żeglarstwo morskie (ŻM).

Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich wyżej wymienionych specjalności. Specjalności te są unikalnymi na świecie, a pozostałe, oprócz transportu morskiego, jedynymi w kraju.
 
Wiedza zawodowa i kompetencje absolwentów kierunku nawigacja odpowiadają standardom zawartym w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 78/95), przez co po odbyciu odpowiedniej praktyki morskiej mogą oni uzyskać międzynarodowe uprawnienia do pełnienia funkcji oficerskich w dziale pokładowym na statkach morskich.

Oprócz tego mogą być oni zatrudniani w różnych działach gospodarki morskiej, przez armatorów, w administracji morskiej, instytucjach nadzorujących  budowę i eksploatację statków, portach, przez spedytorów  i innych.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesną wiedzę techniczną,
- dużą sprawność fizyczną i manualną,
- odporność na stresy,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 2000 studentów. Jest to duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory, a przede wszystkim posiadający możliwość korzystania ze statku szkolnego "Nawigator XXI", na którym studenci odbywają praktyki.
Kształcenie prowadzi kadra o wysokich naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca 79 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.
 
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i Kartografia, Transport oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.
Dowodem wysokiego poziomu  działalności wydziału jest przyznany przez Lloyd's Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000. Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (Barcelona, Flensburg, Elsfleth, Liverpool). Istnieje także możliwość uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz podjęcia studiów w trybie indywidualnym.
 
Szkolenie praktyczne studentów – kandydatów na przyszłych oficerów pokładowych – odbywa się zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji STCW 1978/95. Praktykanci podczas szkolenia zdobywają umiejętności uzupełniające wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie wykładów oraz kształtują właściwe cechy osobowe niezbędne w pracy na stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdobyte podczas praktyki odnotowywane są w Książce praktyk morskich.

Uwaga!
od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze nauki


Transport morski
Absolwenci specjalności transport morski są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą gospodarką morską.

Połowy morskie
Absolwenci specjalności połowy morskie są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem kutrów rybackich floty bałtyckiej, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Przygotowani są również do realizacji procesu połowowego statkami rybackimi oraz zabezpieczania surowca rybnego.
Praktyki specjalistyczne realizowane na kutrach umożliwiają studentom zapoznanie się z charakterem pracy w specyficznych warunkach statku rybackiego, a także opanowanie podstawowych umiejętności marynarskich i rybackich niezbędnych w przyszłym zawodzie szypra.

Inżynieria ruchu morskiego
Absolwenci specjalności inżynieria ruchu morskiego są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich itp.
Praktyki specjalistyczne morsko-lądowe pozwalają na ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu żeglugi pilotażowej, bezpieczeństwa manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych, inżynierii ruchu morskiego, systemu kierowania ruchem statków na torze wodnym Szczecin – Świnoujście.

Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Absolwenci specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itp.
Studenci specjalności PHiON w zakresie specjalistycznych praktyk odbywają szkolenie geodezyjne, umożliwiające nabycie umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych. Specyfika praktyk dostarcza możliwości wykonywania prac sondażowych i komputerowej obróbki danych pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu badawczego, zainstalowanego na m/v "Nawigator XXI", jak i w instytucjach administracji morskiej.

Ratownictwo
Absolwenci specjalności ratownictwo są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych itp.
Szkolenia i praktyki specjalistyczne dla specjalności RAT obejmują doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa morskiego i medycznego, usług holowniczych, wykorzystania płetwonurków w sytuacjach awaryjnych, manewrowania łodzią ratowniczą.

Morskie systemy informatyczne
Absolwenci specjalności morskie systemy informatyczne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Oprócz tego absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę poszerzoną o informacje z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji.
Obejmuje ona zagadnienia związane z dziedzinami zastosowań, przeznaczeniem, strukturą, funkcjami i użytkowaniem  tych systemów, a także zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.
Celem specjalistycznej praktyki  lądowej jest nabycie umiejętności przeprowadzania analizy procesu przetwarzania informacji, modelowania, projektowania, realizowania i weryfikowania morskich systemów informatycznych oraz tworzenie i przetwarzanie baz danych.

Eksploatacja jednostek pływających offshore
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Eksploatacja Jednostek Pływających Offshore są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi  oraz szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym.

Charakteryzuje ich:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesna wiedza techniczna,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność samokształcenia,
- umiejętność wdrażania postępu technicznego,
- duża sprawność fizyczna i manualna,
- odporność na stresy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Transport morski i śródlądowy 
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Transport Morski i Śródlądowy  są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w jednostkach organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem żeglugi  oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Charakteryzuje ich:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesna wiedza techniczna,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- miejętność samokształcenia,
- umiejętność wdrażania postępu technicznego,
- duża sprawność fizyczna i manualna,
- odporność na stresy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Górnictwo morskie
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Górnictwo morskie są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi  oraz szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym.

Charakteryzuje ich:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesna wiedza techniczna,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność samokształcenia,
- umiejętność wdrażania postępu technicznego,
- duża sprawność fizyczna i manualna,
- odporność na stresy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Żeglarstwo morskie
Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Żeglarstwo morskie są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, śródlądowych i jachtach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Charakteryzuje ich:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesna wiedza techniczna,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność samokształcenia,
- umiejętność wdrażania postępu technicznego,
- duża sprawność fizyczna i manualna,
- odporność na stresy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Kierunek Geodezja i Kartografia

Studia 3,5 letnie (7 semestrów), specjalności;

- geoinformatyka (G),
- hydrografia (H).

Absolwent posiada wymaganą wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geodezji i kartografii. W obszarze geodezji wyższej posiada znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.
W obszarze geodezji gospodarczej posiada znajomość prawa geodezyjnego pozwalającą określać i ewidencjonować stan własności Ziemi. Potrafi pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej. Zna podstawy gospodarki gruntami, oraz projektowania rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto absolwent zna zasady wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Absolwent jest przygotowany do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.
Nabyta przez absolwenta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne predysponują go do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i rozwiązywania konkretnych zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych.
Absolwent specjalności geoinformatyka ma podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne w tym w administracji publicznej.
Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:

•  dobre przygotowanie zawodowe,
•  nowoczesną wiedzę techniczną,
•  dużą sprawność fizyczną i manualną,
•  odporność na stresy,
•  wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Kierunek Oceanotechnika

Studia 3,5 letnie (7 semestrów) o specjalności:

- projektowanie i budowa okrętów (PiBO),
- projektowanie i budowa jachtów (PiBJ).

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej.
Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim oświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych.
Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.

Najważniejsze cechy absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:

- Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
- Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
- Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
- Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.
- Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Kierunek Żegluga Śródlądowa

Kierunek obejmuje na 4 letnich studiach inżynierskich (8 semestrów) 2 specjalności:

- eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych,
- zarządzanie w żegludze śródlądowej.

Absolwenci  ww. specjalności są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycz­nie do pracy w  charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, na jednostkach żeglugi śródlądowej,  w jednostkach organizacyjnych związanych z ad­ministracją  morską, śródlądową, morskich i śródlądowych firmach logistycznych i spedycyjnych bezpieczeństwem żeglugi, służbach arma­torskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Charakteryzuje ich:

- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesna wiedza techniczna,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- dobra znajomość języka niemieckiego,
- umiejętność samokształcenia,
- umiejętność wdrażania postępu technicznego,
- duża sprawność fizyczna i manualna,
- odporność na stresy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialność.


W systemie studiów stacjonarnych na Wydziale Nawigacyjnym kształcimy także na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach Nawigacja i Geoinformatyka.

Kierunek Nawigacja

Studia 1,5 roczne (3 semestry), specjalność:
- transport morski (TM).
Kierunek przeznaczony jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę nabytą podczas kształcenia na studiach inżynierskich na kierunku Nawigacja.

Kierunek Geoinformatyka

Studia 1,5 roczne (3 semestry).
Kierunek przeznaczony jest dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania informatyku w geodezji i kartografii oraz naukach o Ziemi. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D (również w środowisku wirtualnej rzeczywistości - Virtual Reality), wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku Systemów Informacji Przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.
Dodatkowo studenci kierunku geoinformatyka poznają techniki sztucznej inteligencji, kartografii multimedialnej, geoinformatycznych rozwiązań sieciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelowania informacji o budynkach (w tym modelowania 3D/CAD). Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdą zatrudnienie w branży geodezyjnej, w szczególności w firmach wdrażających nowoczesne technologie pomiarowe. Zatrudnienie w firmach informatycznych znajdą absolwenci specjalizujący się w wykorzystaniu narzędzi programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz przestrzennych. Absolwenci będą również przygotowani do założenia własnej firmy i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i pomiarowych.
Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich wyżej wymienionych specjalności. Specjalności te są unikalnymi na świecie, a pozostałe, oprócz transportu morskiego, jedynymi w kraju.

Kierunek Oceanotechnika

Oceanotechnika (studia II stopnia - magisterskie). Celem studiów na kierunku oceanotechnika jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty żaglowe i motorowe, a także małych okrętów wojennych, pływających dronów i aparatów podwodnych). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Celem kształcenia jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę